Detta meddelande skickas till OffshoreVästs medlemmar och intressenter. Ser mailet konstigt ut? Klicka här

 

 

 

Nyheter 2015-10-06

Agendaarbetet
Nu pågår skrivarbetet för fullt med att sammanställa agendan till något vi kan använda oss av i det fortsatta arbetet. Många synpunkter kom in under vårens intervjuer, enkäter och workshops.

Frågan var vad svensk industri kan, vill och måste göra för att vara med i utvecklingen av havsbaserad vindkraft och på vilket sätt produkter och tjänster kan få ett konkurrenskraftigt pris. Det har förmedlats en tämligen klar bild att satsningar bör göras på

  • Innanhavsteknik
  • Smarta och redundanta nät
  • Nya affärsmodeller

Och att satsningarna måste starta nu om vi vill få inflytande och bli konkurrenskraftiga!

Vi ser en tydlig signal om behovet av att skapa en hemmamarknad för produkter och tjänster som kan dra fördel av närhet och tillgänglighet men att öka exportintäkter från försäljning av el, komponenter och system också är mycket viktigt för att kunna öka volymerna och utveckla exportmarknaden.

Strategiskt innovationsprogram, SIP
I veckan kom också ett glädjande besked från Energimyndigheten att man under 2016 planerar för en utlysning om inrättande av nya Strategiska Innovationsprogram, SIP. För oss finns då möjlighet att agendan kan utvecklas till ett långsiktigt utvecklingsprogram. Konkurrensen om att få genomföra ett SIP är stor och mobilisering från alla er som är intressenter, är en förutsättning.

Påverkansplattform
Att kunna påverka satsningar är en viktig del i finansieringen och därmed i utvecklingsarbete. EU ställer forsknings- och innovationsmedel till förfogande och genomför calls inom en rad områden. Att kunna påverka vilka satsningar som görs är väldigt viktigt. Därför har vi nu initierat en Påverkansplattform för vindenergi till havs. Vi har identifierat ett antal organ som har påverkansmöjligheter och en grupp organisationer kommer att etablera sig i dessa organ för att öka svenskt inflytande. Information till och återkoppling från andra intresserade kommer att ske via anordnade Forum.

Höstens budgetproposition
I budgetpropositionen som kom förra veckan kan vi läsa: ”Energimyndigheten har i en rapport (dnr. M2015/2349/Ee) föreslagit att under förutsättning att syftet med stödet är en storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft så bör stöd ges i form av ett ekonomiskt driftsstöd för elproduktion. Energimyndighetens rapport har remitterats. Energimyndighetens förslag avser en storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft på lång sikt, med huvudsaklig utbyggnad under perioden 2024–2033. Regeringen bedömer, liksom flera remissinstanser, att det är för tidigt att nu ta ställning till ett styrmedel för storskalig och långsiktig utbyggnad av havsbaserad vindkraft”
Man skriver också ”I sammanhanget vill regeringen även uppmärksamma att frågan har beröringspunkter med Energikommissionens arbete. Regeringen avser dock att ge Energimyndigheten i uppdrag att närmare utreda hur stor potentialen är för kostnadsreduktion, samt hur stor den potentiella marknaden är för innanhavsbaserad vindkraft i Sverige och internationellt.”

Samt ”Om det bedöms samhällsekonomiskt motiverat bör myndigheten även utreda och föreslå hur utvecklingen av framförallt innanhavsbaserad vindkraft kan stödjas.”

Vi kan här reflektera över på vilket sätt agendaarbetet kan vara till hjälp i Energimyndighetens fortsatta arbete.

Har du några frågor kontakta oss gärna…

 

 

 

 

 

 

 vindenergitillhavs.se | offshorevast@offshorevast.com | Avanmäla